İş Kazalarını Bildirmeyen Kuruma Kaza Başına 2,466 TL İdari Para Cezası Uygulanacak!

 

İş Kazalarını Bildirmeyen Kuruma Kaza Başına 2,466 TL İdari Para Cezası Uygulanacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK, iş kazası geçirmiş bir personelin, tedavi olmak için  başvurduğu özel sağlık kurumlarına,  vakanın SGK ‘ya bildirilmesini zorunlu hale getirdi. Hastanın başvurduğu özel sağlık kurumu, vakayı SGK’ya bildirmezse, her bildirmediği kaza için 2,466 TL idari para cezası ödeyecek.

İş Kazaları Türkiye’nin en büyük sorunlarından biridir. Bu kazaların yanına meslek hastalıklarınıda eklediğimizde karşımıza oldukça yüksek rakamlar çıkmaktadır.

Şöyle ki  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre 2010 yılında ülkemizde 62 bin 903 iş kazası gerçekleşmiştir. Bu rakam 2015’e gelindiğinde çok daha fazla artmış iş kazalarının önüne geçilememiştir. Türkiye’de her gün 175 iş kazası gerçekleşirken bu kazalarda günde 4 kişi hayatını kaybetmektedir.

İş kazaları bildirimi konusunda getirilen zorunlulukla ilgili ilgili maddeler aşağıdadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 14 üncü maddesi Özel Sağlık Kurumlarını ve iş kazaları ile meslek hastalıklarını ilgilendirmektedir.

14 üncü maddenin b fıkrasına göre: Sağlık Hizmeti Sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde;

d fıkrasına göre de: Sağlık Hizmet Sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde SGK’ye bildirmekle yükümlü kılınmıştır.

23.4.2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı Torba Kanun ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun idari para cezaları ve uygulanması başlıklı 26 ncı maddesinde değişiklik yapıldı. Ve ile yukarıda belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezalarının doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumunca verileceği, idari para cezalarının tebliğ, itiraz ve tahsilinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.

Kanunda yapılan bu değişikliğin uygulama esasları; Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 01.09.2015 tarihinde yayınlanan 2015/22 sayılı genelge ile de duyuruldu.

Buna göre, “23/4/2015 (dâhil) tarihinden sonra meydana gelen iş kazası veya sağlık hizmet sunucuları tarafından konulan meslek hastalığı tanısı nedeniyle 6331 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezalarına ilişkin iş ve işlemler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, bu tarihten önceki durumlara ilişkin iş ve işlemler ise Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince sonuçlandırılacaktır” denildi.

Dolayısıyla Özel Sağlık Kurumları 23.04.2015 tarihinden bu yana çok önemli bir sorumluluk altındalar.

2015/22 sayılı genelgede “Sağlık Hizmeti Sunucuları için öngörülen 10 günlük sürenin başlangıcında ise iş kazası vakasının intikal ettiği sağlık hizmet sunucusuna yapılan başvuru poliklinik tarihi dikkate alınacaktır ve bu bildirim genelge ekinde yer alan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile yapılacaktır.” denildi.

Kanunda yapılan bu değişim ile Özel Sağlık Kurumları ve Özel Hastaneler önemli bir yaptırım ile karşı karşıya kalmaktalar. Çünkü 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; 14 üncü maddenin, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen sağlık hizmet sunucuları veya yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularına iki bin Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanacağı öngörülmüştür.

Ayrıca bu miktar Kabahatler Kanunu kapsamında her yıl değerlemeye tabi olup 2015 yılı için 2.466 TL olarak uygulanacaktır.

Anılan bildirimlerde Özel Sağlık Kurumlarına iş kazası başına ceza uygulanacak olup aynı kazaya birden çok işçinin karışması tutarı etkilemeyecektir.

Fakat Özel Sağlık Kurumuna aynı iş yerinden aynı gün olan birden fazla iş kazası başvurusu varsa her bir kaza için ayrı bildirim yapılacak olup bildirilmeyen her bir vaka için idari para cezası düzenlenecektir.

Ayrıca özellikle uzuv kaybı ve daha ağır kalıcı hasar olabilecek adli soruşturma potansiyeli olan iş kazalarının Özel Sağlık Kurumları tarafından mutlaka kayıt altına alınması ve mahalli emniyet güçlerine de bildiriminin de yapılması adli vaka bildirimleri açısından önemlidir.